Chủ đề hoạt động ngoài giờ khối 10, 11, 12

1. Tháng 9: “Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

2. Tháng 10: “Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình”

3. Tháng 11: “Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo”

4. Tháng 12: “Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

5. Tháng 01: “Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc”

6. Tháng 02: “Thanh niên với lí tưởng Cách mạng”

7. Tháng 03: “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”

8. Tháng 04: “Thanh niên với hoà bình, hữu nghị và hợp tác”

9. Tháng 05: “Thanh niên với Bác Hồ”

10. Tháng 6, 7, 8: “Mùa hè tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”

About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: